تعطیلی کلیه مؤسسات آموزش و پرورش

تعطیلی کلیه مؤسسات آموزش و پرورش در دو ایالت پاکستان پس از مشاهده دو مورد ویروس کرونا

دولت بلوچستان به دنبال مشاهده دومین مورد ویروس کرونا در پاکستان به عنوان یک اقدام احتیاطی از تعطیلی کلیه مؤسسات آموزش و پرورش در این ایالت تا 15 مارچ خبر […]