بهبود وضعیت مدارس روستایی

سامان دهی و بهبود وضعیت مدارس روستایی پاکستان با ارسال مدیران کارامد به این مناطق

در تلاش برای بهبود وضعیت مدارس روستایی و استانداردهای آموزش و پرورش در این مناطق از پایتخت فدرال، انتظار می رود که 94 پست مدیر و معاونان مدرسه در دولت […]