بنیاد علم و فناوری پاکستان

بنیاد علم و فناوری پاکستان به عنوان یک سازمان اصلی برای برنامه های “اتحادیه اروپا 2020” معرفی شد

بنیاد علم و فناوری پاکستان (PSF) از طرف دولت پاکستان به عنوان سازمان اصلی برای برنامه تحقیق و نوآوری اتحادیه اروپا Horizon-2020 در پاکستان توسط وزارت علوم و فناوری (MoST) […]