برنج باسماتی پاکستان

افزایش صادرات برنج باسماتی پاکستان به ایران بعد از رفع موانع مبادلات بانکی ایران و پاکستان

ایران و عربستان خریداران اصلی برنج باسماتی پاکستان هستند که برنامه ای برای افزایش صادرات برنج باسماتی به ایران بعد از رفع موانع مبادلات بانکی ایران و پاکستان در حال بررسی […]