ریس مجلس ایالت بلوچستان پاکستان

درخواست رییس مجلس ایالت بلوچستان پاکستان برای توسعه همکاری علمی با اصفهان

رییس مجلس ایالت بلوچستان پاکستان در دیدار با استاندار اصفهان با اشاره به جاذبه های فرهنگی و تاریخی اصفهان از رفتارمردم اصفهان ابراز رضایت کرد و گفت: این نوع رفتار […]