آثار هنری مسابقه

آثار هنری مسابقه مجازی “پاکستان در نگاه من” که مورد توجه داوران قرار گرفت

در اولین مسابقه مجازی “پاکستان در نگاه من”،  آثار هنری مرتبط با فراخوان مسابقه در غربالگری اولیه انتخاب و به داوران تحویل داده شد. ‌ حقیقت آن است که تمام […]