آغاز کارآزمایی بالینی واکسن کرونا ویروس با همکاری دانشگاه آکسفورد و دانشگاه پنجاب پاکستان

دانشگاه علوم بهداشت پنجاب با دانشگاه آکسفورد انگلیس برای انجام آزمایشات کارآزمایی بالینی مربوط به واکسن کرونا ویروس در پاکستان همکاری می کند.