کارآفرینی اجتماعی در پاکستان

پاکستان در میان اقتصاد های بزرگ جهان که در آنها کارآفرینی اجتماعی شتاب گرفته است.

کارآفرینی

فرهنگ استارت آپ در پاکستان با شتاب دهنده و رشد دهنده های خصوصی هدایت می شود و پاکستان امروز کشوری است که در میان اقتصاد های بزرگ جهان قرار گرفته است که در آنها تمرکز به کارآفرینی اجتماعی است.

در امار گیری اخیر توسط موسسه تامپسون روئیترز، پاکستان در میان اقتصاد های بزرگ جهان که در آنها کارآفرینی اجتماعی شتاب گرفته است، قرار گرفته است.

شتاب دهنده های محلی(i2i) همچنین نتیجه گیری مشابهی در گزارشات اکوسیستم کارآفرینی 2016 پاکستان انجام دادند،که به این نتیجه رسیدند که چشم انداز کارآفرینی کشور با وجود چالش ها، شکوفا بوده است.

فرهنگ استارت آپ در پاکستان عمدتا توسط کارگران جوان کشور را با شتاب دهنده و  رشد دهنده های خصوصی هدایت می شود.

در جامعه ای افراد زیر 30 سال دو سوم از جمعیت را همراه با پشتیبانی بخش خصوصی قوی، تشکیل می دهند، به نظر می رسد به طور کلی آینده ی کارآفرینی اجتماعی و بخصوص استارت آپ ها امیدوار کننده است.