قدرت اقتصاد پاکستان

اقتصاد پاکستان قدرت نهفته و ناشناخته اقتصادی در جهان

کارآفرینی

پاکستان یکی از شگفت انگیزترین اقتصادهای در حال رشد می باشد که در اقتصاد جهانی کمتر توجه به اقتصاد پاکستان می شود.  

پاکستان یکی از شگفت انگیزترین اقتصادهای در حال رشد می باشد که در اقتصاد جهانی کمتر به آن توجه می شود.  در سال اخیر سازمان های مالی جهانی قدرت رشد اقتصادی پاکستان را اعجاب آور  خوانده اند.

فاکتورهای زیر از جمله چند فاکتور مهم رشد اقتصاد پاکستان است.

1.  اجرای تعویض بازار کراچی با ایندکس KSE100

2.  نرخ رشد حدود 5 درصد در 10 سال اخیر

3.  کاهش قابل توجهی نرخ  فقر و تنگدستی و غلبه بر تروریست و نا آرامی در مناطق مرزی

4.  استراتژی اقتصاد مقاومتی و رشد بالا در صنعت خدمات و پایداری در اقتصاد پاکستان

5.  پتانسیل و ظرفیت هسته ای پاکستان و نقش کلیدی برای صلح منطقه و جهان

6.  استفاده از منابع داخلی در سال های اخیر

7.  سرمایه گذاری چندین میلیارد دلاری در راهروی اقتصادی چین-پاکستان