pakistan_sees_growing_presence_of_women_in_civil_services_2C_armed_forces

حضور فزاینده زنان پاکستانی در دولت و نیروهای مسلح

اخبار ملی

آمارها نشان می دهد که حضور زنان پاکستانی در بوروکراسی فدرال و ایالاتی در یک دهه افزایش یافته است.

آمارهای دولتی و مقامات می گویند که پاکستان در دهه گذشته شاهد حضور فزاینده زنان پاکستانی هم در بخش خدمات دولتی و هم در نیروهای مسلح بوده است.

بر اساس این آمار، تعداد زنان پاکستانی در بوروکراسی فدرال و ایلاتتی در دهه گذشته 20 درصد افزایش یافته است و تعداد زیادی از افسران زن در مناصب مهمی قرار دارند. طبق آمار ارائه شده، از مجموع 571619 کارمند دولت فدرال، حدود 27922 نفر زن هستند.

Female officers of the Pakistan Army

حضور زنان پاکستانی در نقش هایی مانند معاون کمیسر یا رئیس پلیس منطقه

سید ابواحمد Akif، دبیر سابق کابینه در گفتگو با خبرنگاران به مناسبت روز جهانی زن، اظهار داشت که نه تنها در بخش بهداشت و آموزش – که به طور سنتی زمینه های مورد علاقه زنان از نظر اشتغال است، روند فزاینده ای برای پیوستن افسران زن در بخش خدمات دولتی نیز دیده می شود.

وی که به عنوان بوروکرات ارشد کشور خدمت می کرد، گفت: اگرچه تغییر در جوامع سنتی کند است، اما خوشبختانه، شاهد روند افزایشی افسران زن در خدمات دولتی بوده ایم. تقریباً در هر نقشی – از جمله آنهایی که بیشتتر در اختیار مردان بوده، مانند معاون کمیسر یا رئیس پلیس منطقه، استقبال فزاینده ای از سوی زنان دیده شده است.

Akif اظهار داشت: مانی که من به خدمات شهروندی پیوستم (در سال 1983)، تصور عمومی این بود که پاکستانی ها یک افسر میدانی زن را مانند یک معاون کمیسر یا معاون کمیسر نمی پذیرند – یا اینکه چنین افسری موفق نخواهد بود. اما امروزه، این تابو دیگر وجود ندارد.

با آنگلا مرکل پاکستان آشنا شوید-Pakistani-women-in-bureaucracy.