مناطق اقتصادی مدل در پاکستان

فاز دوم CPEC شامل مناطق اقتصادی مدل در پاکستان

بین المللی

مخدوم هاشم جوان بخت، وزیر دارایی پنجاب، گفت که یک منطقه اقتصادی مدل تحت کریدور اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) ایجاد می شود تا منافع سرمایه گذاران خارج از کشور پاکستان و چین را حفظ کند.

در جلسه پروژه های CPEC در هیات برنامه ریزی و توسعه، وزیر دارایی پنجاب گفت که در مرحله دوم CPEC ، اولویت با پروژه های کشاورزی و آبیاری خواهد بود.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه اهداف آنها باید با تقاضای شرکت های همکار چینی مطابقت داشته باشند، به آموزش کار فنی را به کارگران بومی اشاره کرد تا تا اشتغال بیشتری ایجاد شود.

وزیر همچنین دستور داد که از خدمات موسسات آموزش فنی و آموزش حرفه ای (TEVTA) برای آموزش منابع انسانی بومی  استفاده شود. وی پیشنهاد کرد که از موسسات  TEVTA وابسته به NEVTAC استفاده شود که این امر همچنین باعث افزایش ظرفیت TEVTA می شود.

آمادگی شركت های چینی برای سرمایه گذاری در مناطق اقتصادی و بخش كشاورزی

رئیس سازمان CPEC ، عاصم سلیم باجوا، نیز به همین مناسبت، به اعضای جلسه گفت كه شركت های چینی از طریق مشاركت دولت آماده سرمایه گذاری در مناطق اقتصادی و بخش كشاورزی هستند.

در پایان جلسه وی با اظهارات وزیر مبنی بر اینکه لازم است مدل های تجاری متناسب با نیاز سرمایه گذاران در مناطق صنعتی پاکستان برای افزایش علاقه سرمایه گذاران چینی معرفی شود، موافقت نمود.