Kashf Foundation bags UN award for 'Covid-19 action'

بنیاد پاکستانی کاشف جایزه سازمان ملل را برای اقدام دربرابر Covid-19 دریافت کرد

آخرین خبر از ویروس کرونا, سبک زندگی

سازمان پاکستانی کاشف به دلیل طرح مبتکرانه خود با عنوان “اجازه ندهیدکرونا ویروس  در تجارت شما بگذارد” برنده جایزه WEP با بودجه اتحادیه اروپا گردید.

بنیاد پاکستانی کاشف یک موسسه تامین مالی خرد یا میکرو فاینانس در پاکستان است که هدف آن ارتقا اقتصادی و اجتماعی زنان کارآفرین از طریق مجموعه محصولات و خدمات جامع مالی و غیر مالی است.

Financial Services for All in a Poverty Free and Gender Equitable Society

امسال جایزه اصول توانمندسازی زنان آسیا و اقیانوسیه (WEPs) که به میزبانی زنان سازمان ملل متحد و با بودجه اتحادیه اروپا برگزار شد، به این بنیاد پاکستانی تعلق گرفت. بیش از 400 درخواست از 17 کشور دریافت شد که در میان آن ها، بنیاد پاکستانی کاشف برای طرح “اجازه ندهید کرونا ویروس در تجارت شما بگذارد” در گروه برندگان جایزه ” اقدام دربرابر Covid-19″ قرار گرفت.

Kashf Foundation bags UN award for 'Covid-19 action'

اقدامات صورت گرفته توسط بنیاد پاکستانی کاشف دربرابر Covid-19

با توجه به تأثیرات مخرب مالی Covid-19 بر زنان کارآفرین از جوامع حاشیه ای، طرح بنیاد پاکستانی کاشف، محصولات و خدمات مالی و غیر مالی را برای کمک به این افراد ارائه می دهد تا تجارت خود را بازسازی کنند.

این طرح استراتژی چند جانبه ای را برای حمایت از توان بخشی زنان در کشور در این دوره اتخاذ کرد. به عنوان یک رویکرد اصلی، بنیاد کاشف مدل خود را برای تأمین فوری، میان مدت و بلند مدت نیازهای تجاری زنان کارآفرین خرد در کشور را ایجاد نمود.

E.Kashf Foundation wins UN Women’s Asia-Pacific WEPs award

به موازات آن، یک استراتژی پاسخ نیز برای افزایش آگاهی در میان 500000 زن مشتری خود در مورد سرایت و نحوه جلوگیری از شیوع بیماری معرفی کرد. این استراتژی همچنین شامل طراحی وام های تجاری و معرفی یک برنامه آموزش تداوم کسب و کار برای زنان خرد کارآفرین بود که به پیشرفت کسب و کار آنها کمک کرده و آنها را در بازسازی شرکت خود کمک نماید.

E.Kashf Foundation wins UN Women’s Asia-Pacific WEPs award

بدین ترتیب به واسطه تلاش های بنیاد پاکستانی کاشف زنان کارآفرین خرد می توانند به عنوان عامل تغییر فعال برای خود و جوامع خود به ویژه در دوران بیماری تبدیل شوند. گفتنی است تاکنون، کاشف بیش از 2.8 میلیون زن کارآفرین خرد را در سراسر کشور توانمند کرده است.