PM-Imran-khan

دیدگاه عمران خان در مورد بقای پاکستان

اخبار ملی

عمران خان، نخست وزیر پاکستان بقای پاکستان را تنها در مسئولیت پذیری شفاف می داند.نخست وزیر دولت جدید پاکستان، بر نیاز به مسئولیت پذیری شفاف در کشور آسیب دیده از اپیدمی فساد تاکید کرد. عمران خان می گوید مسئولیت پذیری، سنگ بنای ما است که بدون آن کشور نمی تواند زنده بماند.

نخست وزیر این دیدگاه را مطرح کرد که فساد اداری در نهایت به کشور آسیب زیان می زند. وی گفت که پاکستان در یک تله کلاسیک قرار دارد و تنها راه از میان برداشتن آن از طریق تغییر سیاست و بوروکراتیک است.
عمران خان همچنین اظهار داشت: پاکستان روزانه 6 میلیارد روپیه ای را به عنوان بهره وام های خود می پردازد. وی بر تقویت نهادهای مسئولیت پاسخگویی کشور تأکید کرد و این امر را دلیل موفقیت غرب دانست. عمران خان افزود: کشورهای جهان سوم به دلیل فساد فقیر هستند.
بدین ترتیب به نظر می رسد نخست وزیر جدید پاکستان خواهان اصلاحات در ساختار بوروکراتیک می باشد.

One thought on “دیدگاه عمران خان در مورد بقای پاکستان

Comments are closed.