خاک غربت و پای ماندن: داستان یک کارآفرین پاکستانی در ایران – سفر محمد عرفان مقصود قسمت اول

بلاگ, بین المللی

قسمت اول – داستان یک کارآفرین دیجیتال پاکستانی، محمد عرفان مقصود در ایران از سال 2011 تا 2018

میگوید مادرش را ندیده، دو ماهش بوده که او را از دســت داده، و نامادری داشته. اما پدرش همراه زندگی او بوده، چراغ راهش؛ کسی که به او انگیزه درس خواندن و تالش میداده. پدرش در ایالت پنجاب پلیس بــود و برایش آرزوهای بزرگ داشت.

محمد عرفان مقصود اهل پاکستان است. در لاهور به دنیا آمده. پدرش برای درس خواندن و بالیدن از کودکی مشــوق او بــود. گاهی اوقات محمد را با خود به اداره اش میبرد و به او نشان میداد که چگونه رئیسش وقتی به اداره می آید همه به او احترام میگذارند. شــاید دوســت داشت محمد رئیس باشد؛ اما رسیدن به کرسی ریاست جز با درس خواندن برای محمدی که پدرش کارمند اداره پلیس بود میســر نبود. پدر دوســت داشت محمد درس بخواند و به جایی برسد. محمد به پدرش گفته بود که روزی او را به آرزوهایش میرساند. با این انگیــزه محمد عرفان مقصود از کودکی فعال بود و درس میخواند. دوران تحصیلش را در شهری که به دنیا آمده بود سپری کرد. همانجا فوق لیسانس بیوتکنولوژی گرفت. او فوق لیسانس دیگری هم از دانشــگاه پنجاب گرفته بود، فوق لیســانس علوم سیاسی. سال 2011 بورسیه دکتری سلولی مولکولی گرفت و به ایران آمد. پیش از آمدنش به ایران در  پاکســتان در شــرکت IWA که شــرکت نخبگان فکری بــود پرتالی را بــرای دانش آموزان طراحی کرده بود تــا با تکنولوژی روز آموزش ببینند. محمد عرفان مقصود دو سال در کشورش تجربه تدریس آنلاین و دیجیتال داشت.

آغاز سفر محمد عرفان مقصود به ایران

در سال 2011 محمد عرفان مقصود به ایران آمد. در دانشــگاه فردوسی مشهد برای اخذ مدرک دکترا مشــغول به تحصیل شد. یکی از استادانش در دانشگاه علوم پزشــکی لاهور به او گفته بود که تلاش کند با ایرانی ها دوســت شــود و ســعی کند فرهنگ ایرانی را یاد بگیــرد. با اینکه در ایران خوابــگاه ایرانی ها و خارجی ها جدا بود، او از همان ســال اول سعی کرد تا راهی برای زندگی با دانشجویان ایرانی در خوابگاه های ایرانی پیدا کند. دانشگاه قبول نمی کرد، اما بعد از ماهها تلاش محمد عرفان مقصود جواب داد. این مسئله به او کمک می کرد بیشتر با جامعه و فرهنگ ایرانی آشنا شود و کارش را پیش می برد.

او دوست داشت در ایران کار کند و کسب و کار راه بیندازد. محمد عرفان مقصود از طرف خانواده پشتوانه مالی نداشت، کسی را نداشت تا برایش پولی بفرستد. بنابراین خودش میخواست اینجا، در ایران، پشتوانهای مالی برای خودش داشته باشد.

 

با پارک علم و فناوری مشهد آشنا شد و اولین طرح کسب وکارش را به نام “رامنولپد بیوسورفاکتانت” نوشــت و ارائه داد. طرحی که محصولش تجاری سازی شد و در مواد دارویی، غذایی و آرایشــی کاربرد داشت. محمد با این طرح در دوره نهم جشنواره شیخ بهایی و جشنواره حرکت رتبه اول را کسب کرد. بعد از این محمد انگیزه زیادی داشت؛ می توانست خیلی کارها کند.

سفر محمد عرفان مقصود از لاهور تا مشهد

در ایران دانشجوی ممتاز و پژوهشگر برگزیده شد. دانشگاه فردوســی و پارک علم و فناوری مشهد هم به پاس تلاش هایش پشتش بودند. او در دوران دکتری اش مدیر اجرایی مجله پژوهش های بیوتکنولوژی دانشگاه فردوسی بود. بعد از آن در سال 94 شرکتی را به نام “ایده پروران مشرق غزال” ثبت کرد. شرکتی که خدمات دانش بنیان و طرح های کســب وکار ارائه می داد. او سامانه ها و پرتال های دیجیتال طراحــی می کرد. پرتال مدیریت مجلات علمی، پرتال گردشگری بام آسیا، پرتال خبرنامه کارآفرینی جهان، پرتال بازاریابی دیجیتال.

 

sheikh bahai festival

او شــش ســال اســت که در ایران و در مشهد زندگی می کند. لهجه پاکستانی دارد اما زبان فارسی را خوب میداند. محمد عرفان مقصود ایران را دوست دارد و می خواهد در این کشور کار کند: “با خودم میگویم عرفان تو شش سال در این کشور زندگــی کردی، با فرهنگ و زبانش آشــنا شــدی، حداقل وظیفه ای که داری این اســت که در حــوزه کارآفرینی دو ملت ایران و پاکستان را به هم نزدیک کنی”. محمد عرفان مقصود معتقد اســت پتانســیل های زیادی در حوزه تجاری سازی در پاکســتان وجود دارد و از طرفی در ایران پتانسیل های راه اندازی کسب وکار زیاد هست.

 

مقصود در ایران مانده و کار می کند، اما دلش در هوای وطن هم هست. میگوید آنجا هم فعال است، در پاکستان رئیس هیئت مدیــره موسســه کارآفرینی “کد” اســت و به همراه دوستان دیگرش پرتال های اطلاع رسانی دیجیتال طراحی و ارائه می کند. آن ها کارآفرینی را دستمایه کار خود قرار داده اند، هم کار میکنند و هم کارآفرینی را آموزش میدهند. محمد عرفان مقصود اندیشــه های کارآفرینی اش از پاکستان و ایران گذشته و به کارآفرینی جهانی فکر میکند. به بســیاری از کشورها سفر کرده اما نه با هدف گردشــگری بلکه برای ایجاد ارتباطات. توانسته با مدیران استارتآپ ها در کشورهای اروپایی، عربی و آسیای میانه دیدار کند تا در شبکه ای بزرگ بتوانند خدماتشان را به مشتریان جهانی عرضه کنند.

Konya

ایران – پاکستان: مسیر کارآفرینانه محمد عرفان مقصود

او در ایران با مانع های سیاســی و اداری زیادی رو به رو شده، چالش های زیادی که اگر مقاومت نمیکرد او را از حرکت و کار در ایران باز میگذاشت. با این حال میگوید همانجا که چالش های زیادی داشــته، دوستان و همکاران خوبی هم داشــته که به او کمک و راهنمایــی اش میکردند: “روزی که شرکت را ثبت کرده بودیم برای گرفتن پروانه کار به اداره کار رفتم. در اداره کار خراسان رضوی میگفتند شما اینجا چه کار میکنی و برای چه آمده ای اینجا؟ گفتم که شــیفته کار هســتم و آمــده ام بــرای راه اندازی کســبوکار! خیلی عجیب و غریــب بودند و پروانه مــان را رد کردند. بله، فقط به خاطر اینکه پاکســتانی بودم پروانه مان را رد کردند. نمی دانم شاید دوست نداشــتند سرمایه گذارهای پاکســتانی در ایران کارآفرینی و فعالیت داشته باشند. در خیلی از سازمان ها با این برخوردها رو به رو شدم، اما بسیاری مراکز مثل دانشگاه فردوسی مشهد و پارک علم و فناوری هم پشتیبان ما بودند و تلاش میکردند کارهای اداری ما پیش بروند”.

عرفان اما با همه موانعی که بر سر راهش بود موفق شد. در ابتدای راه، دوستان ایرانی و پاکستانی اش را متقاعد کرد که برای اجرایی کردن طرح هایش ســرمایه گذاری کنند. 100 میلیون سرمایه گذاری شــد. محمد عرفان مقصود دست در دست دانشگاه و دوستانی که با خود همراه کرده بود شروع به تولید پرتال هایش کرد. زمان زیادی از آغاز راهش نگذشته بود اما موفقیت هایش چشمگیر بود.

انتخاب یک جوان پاکستانی به عنوان کارآفرین برتر کشور ایران در حوزه بین‌الملل

 

جوان کارآفرین برتر

ایده های بزرگی دارد و برای پروراندن آن ها و عملی کردنشان مصمم است. “خودمان را اینگونه میبینم که در آینده در سه حوزه رقیب بازار جهانی شویم. مثال در حوزه مجلات، امروز آی اس آی در جهان حــرف اول را میزند اما من میخواهم روزی سامانه ای داشــته باشیم که به جرئت بگوییم که ما از آنها بهتر کار خواهیم کرد. در گردشگری خودمان را طوری میبینم که روزی در آسیا مردم فقط از سامانه بام آسیا به عنوان مشــاور ســفر اســتفاده کنند”.

محمد عرفان مقصود در شرکتش پروژه هــای مختلفی را با دوســتانش طراحی کرده اســت. دانشجویان میتوانند به صورت پاره وقت با آنها همکاری کنند. شرکت در مقابل به آنها مبلغی میدهد. در شرکتی که او در مشهد تاسیس کرده به طور غیرمستقیم برای 100 نفر کارآفرینی شده است. ممحمد عرفان مقصود میگوید: “من همیشه در کارآفرینی چند ویژگی را تعریف و تکرار میکنم. اولین چیزی که یک کارآفرین باید داشته باشد این است که بتواند بدون هیچ تعصبی از همه محدودیت ها خودش را رها کند. در کنار اینها باید کارآفرین صبر داشــته باشد و تحمل و جرئــت. بتواند با افراد پرتلاش و توانمند همکاری کند و به آنها احترام بگذارد”.

منبع متن خبر: http://www.tamin.ir/file/file/135416

ادامه دارد……

ارتباط با محمد عرفان مقصود (صفحه شخصی اینستاگرام)

9 comments

  • بسیار عالی
    چطوز میشه با انجمن کارافرینی پاکستان لینک شد ممنون میشوم پاسخم را بدید

  • سلام بسیار عالی و پرتلاش انشاالله پیروز و سربلند باشد
    من داشتم در مورد سفر و معرفی یک محصول خوشمزه برای کشور پاکستان تحقیق میکردم که سر از اینجا درآوردم اگر بتوانم از نزدیک با شما دیداری داشته باشم بسیار خوشحال میشوم چون قصد دارم هرطوری شده این محصول را در پاکستان معرفی کنم با تشکر زرگری از خراسان جنوبی شهر بیرجند

  • سلام صنایع دستی در خراسان جنوبی شروع کردم جهت بازاربابی در پاکستان منو راهنمایی بفرمایید سپاسگزارم

  • با سلام بازاریابی پارچه نخی دستبافت لباس تولیدی دارم پانصد نفر پارچه می بافند و تولیدی پوشاک لباس خواب مردانه و انواع حوله دستبافت سبک کم حجم بسیار عالی عرقگیر طبیعی ارگانیک و بسیار زیبا برند و گواهی کیفبت گرفتم منو راهنمایی کنین بسیار سپاس

  • سلام و وقت بخیر ، حقیر قصد سیر و سیاحت به کشور زیبای پاکستان را دارم و در ادامه به سایر کشورها ، لطفاً در مورد گرفتن ویزای مدت دار برای پاکستان بنده رو راهنمایی کنید و همچنین مناسب ترین مسیر ، با تشکر

Comments are closed.