NTC Command Committed to Impove Quality of Technology Education

شورای ملی فناوری متعهد به بهبود کیفیت آموزش فناوری گردید

علمی و فناوری

شورای ملی فناوری (NTC) متعهد شده است تا با توجه به چالش های عصر حاضر در جهت پیشرفت مهندسی فناوری و بهبود استانداردهای کلی آموزش فناوری و برنامه درسی تلاش کند.

این خبر را رئیس NTC امتیاز گیلانی در ششمین نشست NTC که در کمیسیون آموزش عالی (HEC) برگزار شد، اعلام کرد.

در این جلسه رئیس HEC طارق بانوری از طریق لینک ویدیویی شرکت کرد. در جلسه اعضای تازه منصوب شده، از جمله نایب رئیس مجموعه پروفسور دکتر محمد مختار و سایر اعضای رسمی نیز حضور داشتند.

رئیس NTC گفت که مسائل مهم مهندسین فناوری که نیاز به توجه فوری دارند شامل تأیید ساختار خدمات آنها است. ساختار خدمات باید مبتنی بر رشد، فرصت های رقابت برای تحقیق و موقعیت های دارای فناوری در کشور، از جمله کارآفرینی در حوزه های مربوط به فناوری باشد.

انتخاب یک نماینده از انجمن های فن آور به عنوان عضو شورای ملی فناوری

شرکت کنندگان در جلسه از ابتکار HEC برای اعلام 200 بورس تحصیلی برای فن آوران قدردانی کردند. همچنین کمیته ای ایجاد شد تا آموزش فناوری را مطابق با سیاست آموزش کارشناسی HEC در سال 2020 تنظیم کند. همچنین تصمیم گرفته شد که یک نماینده از انجمن های فن آور را به عنوان عضو شورا انتخاب گردد. اگر انجمن ها نتوانند یک نفر را توصیه کنند و بیش از یک نام معرفی کنند، رئیس NTC می تواند صالح ترین و با مهارت ترین نامزد را به عنوان عضو منصوب نماید.

با درک اینکه مهندسین فناور در پاکستان در مقایسه با کشورهای پیشرفته، که در آن فن آوران یک رویکرد عملی عملی برای حل مسئله هستند، کمتر به رسمیت شناخته می شوند، رئیس NTC و اعضای آن تصمیم گرفتند اقدامات ملموس  برای پیشرفت این رشته در کشور انجام دهند.

در پایان این جلسه مقرر گردید تا NTC اهداف گسترده تری در فناوری های نوظهور که به نفع بشریت و تقویت اقتصاد ملی است، دنبال کند.

دیدگاهتان را بنویسید