PM directs to formulate action plan for uplifting agriculture sector

تاکید عمران خان بر افزایش تولید و نوسازی در بخش کشاورزی پاکستان

اخبار ملی

نخست وزیر عمران خان تدوین یک برنامه عملی را بر اساس پروژه های زمانی و بلند مدت در بخش کشاورزی پاکستان جهت افزایش تولید و نوسازی هدایت کرده است.

پاکستان کشوری حاصل خیز و مهد رودهای خروشان است. از این نظر محصولات کشاورزی پاکستان همچون برنج پاکستانی به سراسر جهان صادر می گردد. با این حال، این بخش نیاز به اصلاحاتی متناسب با جهان در حال رشد امروزی دارد.

نخست وزیر پاکستان ریاست جلسه چهارشنبه برای بررسی اصلاحات در بخش کشاورزی پاکستان ، از جمله افزایش تولید محصولات کشاورزی و رفع چالش های امنیت غذایی را بر عهده داشت و خواستار اقدامات ویژه اقتصادی برای فرآوری کالاهای کشاورزی گردید.

در ابتدای جلسه، مختصری در مورد وضعیت و همچنین پیشرفت برنامه اضطراری کشاورزی پاکستان و افزایش تولید کالاهای مختلف به نخست وزیر داده شد.

دستورات صادر شده از سوی عمران خان در جهتاصلاح بخش کشاورزی پاکستان

نخست وزیر جهت تسریع در روند فعال سازی امنیت ملی غذا در وزارت امنیت غذایی با کمک ایالت ها و ادارات مربوطه دستور داد. وی همچنین دستور داد که داده های دقیق و قابل اعتماد در مورد برآورد تولید کالاهای مختلف جمع آوری شود.

عمران خان بر سیستم قوی و یکپارچه هماهنگی بین کلیه ذینفعان، از جمله موسسات تحقیقاتی، دانشگاه ها و انیستتوهای مربوطه تأکید کرد و بر استفاده از نمونه های چین برای اطمینان از استفاده کامل از تخصص و همکاری آن تأکید کرد.

وی همچنین به سازماندهی مجدد مناطق کشاورزی پاکستان و بوم گردی دستور داد و حمایت از کالاهایی مانند زیتون و حبوبات که برای تأمین نیاز خود به واردات نیاز داشتند، اطمینان داد.

سایر مقامات حاضر در جلسه شامل وزیر امنیت غذایی سید فخر امام، وزیر اطلاعات شیبلی فراز و دبیر امنیت ملی غذا عمر حامد خان به همراه افسران مربوط به بخش کشاورزی پاکستان بودند.