PAKISTAN-POLITICS-NATIONAL-DAY

ارتقا چشمگیر رتبه پاکستان در فهرست امنیت سلاح های هسته ای 2020

بین المللی

سازمان مبارزه با تهدیدات هسته ای (NTI) در فهرست مربوط به امنیت سلاح های هسته ای 2020 خود، پاکستان را به عنوان پیشرفته ترین کشور برای اقدامات امنیتی هسته ای قرار داده است.

پاکستان که تنها کشور مسلمانان دارای فناوری هسته ای می باشد، اکنون با پیشرفت چشمگیر خود در مقوله اقدامات امنیتی و کنترل سلاح های هسته ای و به دلیل مقررات تازه اجرا شده در کشور، نمره خود را در سطح جهانی 7 امتیاز بهبود بخشید.

1 Pakistan Ranked as Most Improved Country in Nuclear Security Index 2020

رتبه پاکستان با تصویب آئین نامه های جدید در رده اقدامات اقدامات امنیتی و کنترلی به طور پیوسته و با گذشت زمان بهبود یافته است و در سال 2014 با +8 ، در سال 2016 ، +2 و در سال 2018 +6 رتبه خود را ارتقا داده است.

نکنه دیگر این اس که سازمان مبارزه با تهدیدات هسته ای در مجموع پاکستان را با 47 امتیاز بالاتر از هند قرار داد که 41 امتیاز دارد.

1 Pakistan Ranked as Most Improved Country in Nuclear Security Index 2020

امتیاز پاکستان از نظر “سرقت: مواد امن” در دسته های مختلف به شرح زیر میباشد

تعداد و سایتها – 19

اقدامات امنیتی و کنترل – 57

هنجارهای جهانی – 45

تعهد و ظرفیت داخلی – 89

محیط خطر – 16

از آنجا که امتیاز کل 47 می باشد پاکستان رتبه خود را 7 امتیاز نسبت به سال 2018 ارتقا داده است.

Pakistan Ranked as Most Improved Country in Nuclear Security Index 2020

نمراتمحافظت از تسهیلات به شرح زیر است

تعداد سایت – 80

اقدامات امنیتی و کنترل – 56

هنجارهای جهانی – 58

تعهد و ظرفیت داخلی – 89

محیط خطر – 16

در آخرین رتبه بندی، پاکستان با امتیاز کلی 58 در رتبه 33 قرار داشت. بدین ترتیب 5 امتیاز در این گروه نسبت به سال 2018 ارتقا یافته است.

Pakistan Ranked as Most Improved Country in Nuclear Security Index 2020

بدین ترتیب پاکستان به عنوان تنها کشور مسلمان در لیست کشورهای دارای فناوری هسته ای، توانسته است با  ارتقا چشمگیر رتبه خود در فهرست امنیت سلاح های هسته ای 2020 گام مهمی در معرفی پتانسیل های نظامی خود به جهان بردارد.