با وضعیت بخش های مختلف کشمیر آشنا شوید.

اخبار ملی

اکثر ما همواره نام کشمیر اشغال شده توسط هند را شنیده ایم اما حقیقت ان است که بخش های مختلف کشمیر وضعیت و آمار متفاوتی دارند.

کشمير به عنوان منطقه اي استراتژیک در شبه قاره هند می باشد. پس از جدایی پاکستان از هند، هر دو کشور بر سر تقسیم این سرزمین اختلاف داشتند که به وقوع چندین جنگ منجر گردید. بدین ترتیب مناقشه کشمیر، يک مناقشه بين المللي با قدمتي بیش از 60 سال است

در حال حاضر مرز مشخصی در کشمیر وجود ندارد. خط كنترل بخش های مختلف کشمیر را به دو بخش هندى و پاكستانى تقسيم می کند.

تاریخچه مسئله کشمیر

  1. آغاز بیداری اسلامی در کشمیر در 1931 میلادی
  2. ایجاد بحران کشمیر در سال 1947 میلادی پس از تقسیم شبه قاره توسط استعمار انگلیس
  3. توافق قرارگیری مناطق مسلمان نشین کشمیر به عنوان بخشی از پاکستان در قطعنامه آگوست 1948 و ژانویه 1949 میلادی سازمان ملل
  4. اعلام الحاق کشمیر به هندوستان بر اساس مجلس مؤسسان کشمیر در فوریه 1954 میلادی
  5. اعلام دولت هند مبنی بر عدم قرارگیری جامو و کشمیر جز ایالات های این کشور در سال 1963 میلادی
  6. آغاز دومین و سومین جنگ بین هند و پاکستان در سال های 1965 و 1970 میلادی
  7. آغاز جنگ چهارم در موضوع کشمیر بین هند و پاکستان در سال 1990 میلادی
  8. وخامت بحران کشمیر به واسطه لغو قانون اختیارات ویژه کشمیر تحت هند (ماده 370 قانون اساسی کشور هند) در سال 2019

در بخش های مختلف کشمیر چه می گذرد؟

کشمیر به دو بخش آزاد کشمیر و کشمیر اشغال شده توسط هند تقسیم می شود. آمار مربوط به بخش های مختلف کشمیر به خوبی نشان از پیشرفت علمی و اقتصای آزاد کشمیر در مقایسه با کشمیر اشغال شده توسط هند می باشد.

چراکه این بخش از کشمیر بر اساس خواست مردم اداره می شود و ساکنان منطقه خود در تعیین سرنوشتشان شریک هستند. این همان چیزی است که قطعنامه های سازمان ملل و دولت پاکستان برای سراسر این سرزمن زیبا می خواهند.