گردشگری پاکستان

گردشگری ایران و پاکستان را با همکاری دو کشور گسترش می دهیم: رییس سازمان توسعه گردشگری پاکستان

رییس سازمان توسعه گردشگری پاکستان با تاکید بر لزوم توسعه ارتباطات گردشگری تهران و اسلام آباد، گفت:گردشگری ایران و پاکستان را با همکاری دو کشور گسترش می دهیم.