شاهد خان

سفر شاهدخان ، مولتی میلیاردر پاکستانی با ثروت 82 میلیارد یورویی از کارمندی به سوی کارآفرینی

شاهد خان ، مولتی میلیاردر پاکستانی که قصد دارد ورزشگاه ومبلی را بخرد با یک یورو دستمزد شروع کرد و اکنون صد و بیست و هفتمین فرد ثروتمند جهان محسوب […]

محمد ﻋﻠﯽ ﺟﻨﺎح

محمد ﻋﻠﯽ ﺟﻨﺎح ﺑﺮاي ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﻗﺎﺋﺪ اﻋﻈﻢ ﯾﺎ رﻫﺒﺮ ﺑﺰرگ اﺳﺖ.

محمد ﻋﻠﯽ ﺟﻨﺎح ﺑﺮاي ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﻗﺎﺋﺪ اﻋﻈﻢ ﯾﺎ رﻫﺒﺮ ﺑﺰرگ اﺳﺖ. او وﮐﯿﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده برﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻮد و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﻪ ﻗﺎره ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺳﺘﻘﻼل از ﺳﻠﻄﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺷﺪ، […]