کسب و کار پاکستان

کسب و کار پاکستان

هشتمین PFDC هفته مد و فشن در پاکستان

کسب و کار مد با تکیه بر طرفدارن جهانی اش به عنوان منابع ضروری همیشگی برای خلاقان ،مدیران و کارآفرینان این رشته تبدیل شده است.