Kalash: An odyssey of the heart

سفري به دره کالاش در پاکستان، بهشتي از رنگ و جشن که قلب شما را تسخیر می کند

در منطقه شمالی پاکستان، دره زيبايي بنام دره کالاش وجود دارد كه مملو از طبیعت زیبا، زنان با لباس های رنگی و مملو از مراسم شاد و دیدنی می باشد.