دومین تور کارآفرینی پاکستان همراه با جلسات با وزارت خانه های مربوطه، بازید از شهرک های صنعتی، کارخانجات و مراکز نوآوری و علمی اسلام آباد‌

دومین تور کارآفرینی پاکستان همراه با جلسات با وزارت خانه های مربوطه، بازید از شهرک های صنعتی، کارخانجات و مراکز نوآوری و علمی اسلام آباد‌

صدور دستورالعمل ها و اقدامات پيشگيرانه سازمان هواپيمايي کشوري به منظور سفر در دوان کرونا

سازمان هواپیمایی کشوری (CAA) دستور العمل های جدید سفر در دوان کرونا را برای پروازهای داخلی به منظور جلوگيري از انتقال ويروس کرونا طی دو هفته صادر کرده است.