Curfew clock' launched in London

راه اندازی زمان سنج حکومت نظامی در لندن و آمریکا به منظور پیگیری درگیری هند در کشمیر

کمپین زمان سنج حکومت نظامی در لندن و آمریکا به منظور اطلاع رسانی از شرایط سخت و ظالمانه حکومت نظامی توسط دولت هند پس از ابطال ماده 370 بر روی […]