irada-gadirova dream to travel to pakistan

سه رویا برای سفر به پاکستان، داستان یک دختر از جمهوری آذربایجان

هرکدام از ما از کودکی رویاهای زیادی داشته ایم. اما بخش عمده ای از آن را رویاپردازی سفر تشکیل می دهد. در این پست، رویای یک دختر آذربایجانی را برای […]

US travel magazine lists Pakistan as top tourist destination

ارائه یک راه حل مناسب در انتخاب بهترین مقصد گردشگری سال 2020 (بخش دوم)

همانطورکه گفته شد، تا کنون نشریه های متعدد آمریکایی پاکستان را به عنوان زیباترین و بهترین مقصد گردشگری سال ۲۰۲۰ معرفی کرده اند. اما آیا مستندات دیگری نیز برای این […]