Kashf Foundation bags UN award for 'Covid-19 action'

بنیاد پاکستانی کاشف جایزه سازمان ملل را برای اقدام دربرابر Covid-19 دریافت کرد

سازمان پاکستانی کاشف به دلیل طرح مبتکرانه خود با عنوان “اجازه ندهیدکرونا ویروس  در تجارت شما بگذارد” برنده جایزه WEP با بودجه اتحادیه اروپا گردید.

Eight Pakistanis make it to world’s top 100 nurses LIST 2

نام هشت بانوی پاکستانی در لیست 100 پرستار و مامای برتر جهان

هشت بانوی پاکستانی به دلیل مشارکت در ارتقا استانداردهای مراقبت های بهداشتی به ویژه در هنگام شیوع بیماری همه گیر، به لیست جهانی 100 زن برجسته پرستار و ماما در […]