اتحاد پاکستان و ایران توسط کانال تلگرامی پاکستان

کانال تلگرامی پاکستان ! ایرانی ترین همسایه: گام بزرگی برای شناخت پاکستان

کارآفرینی

کانال تلگرامی پاکستان برای شناخت بیشتری از کشور های همسایه است که توسعه روابط با همسایه گان باعث بیشرفت هر جامع است. 

کانال تلگرامی پاکستان! ایرانی ترین همسایه برای رسیدن به این هدف، گامی بزرگی را در توسعه روابط دوستانه دو کشور همسایه و دوست است.

(کانال تلگرامی پاکستان! ایرانی ترین همسایه هک شده و دیگه فعالیت ندارد)

ادرس کانال پاکستان اینفو

http://t.me/pakistaninfo

دیدگاهتان را بنویسید